Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Školský psychológ

 

Školský rok: 2020/2021

Školská psychologička:  Mgr. Kristína Martišková

 

Školská psychologička pri svojej činnosti spolupracuje s vedením školy, je súčasťou inkluzívneho tímu spolu so špeciálnou pedagogičkou (Mgr. Ivana Vincze) pod supervíziou sociálnej pedagogičky (Mgr. Jana Hodrušská), spolupracuje s výchovnou poradkyňou (PaedDr. Michaela Olleríny- Dobrotková), koordinátorom prevencie (Ing. Anna Fraschová), triednymi učiteľmi a ostatnými pg. zamestnancami,

Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, zákonným zástupcom, a pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, sa školská psychologička riadi etickým kódexom  práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.

 

A.HLAVNÉ ÚLOHY

 

Poskytovať odborné psychologické služby žiakom, rodičom, pedagogickým a odborným zamestnancom školy na rozvíjanie ich zdravého osobného rozvoja a psychického zdravia využitím moderných foriem a metód diagnostickej, poradenskej a preventívnej práce a to individuálne, skupinovo i hromadne, priamo, v bezprostrednom styku so žiakom alebo sprostredkovane prostredníctvom učiteľov, výchovnej poradkyne, rodičov.

 

Poskytnúť  služby, rady, návrhy, konzultácie žiakom, učiteľom, rodičom, vedeniu školy a riaditeľke, ktorí vystupujú vo funkcii konzultujúcich a školský psychológ vo funkcii konzultanta.

 

Poskytnúť služby škole a realizovať aktivity pri problémoch a ťažkostiach žiakov v učení, v správaní, pri rozhodovaní a voľbe povolania, narušených sociálnych vzťahoch v triede, psychohygienických otázkach školy a vo výchovno – vzdelávacom procese.

 

Získavať informácie o potrebách klienta/žiaka vhodnými metódami, vyjasňovať a analyzovať tieto potreby a pripraviť následný poradenský postup.

 

Poskytnúť konzultácie rodičom, učiteľom, žiakom ohľadom integrácie a pracovať s integrovanými deťmi a žiakmi v spolupráci so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.

 

Vykonávať preventívnu činnosť podľa plánu školskej psychologičky a potrieb školy.

 

Spolupracovať s inými odbornými pracovníkmi a inštitúciami, najmä so zariadeniami výchovného a psychologického poradenstva.

 

Vzdelávať sa v súlade s Ročným plánom profesijného rozvoja, študovať aktuálne trendy a poznatky najmä v oblasti školskej psychológie.

B. PLÁN PRÁCE – AKTIVITY VYKONÁVANÉ CELOROČNE

 

 

Konzultačná a poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy podľa potreby.

 

Konzultačné hodiny: každý piatok 8:00- 10:00

 

Preventívne a intervenčné aktivity podľa potreby.

Identifikácia problémov a problémových situácií vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Ďalšie vzdelávanie školskej psychologičky podľa aktuálnej ponuky a v súlade s Ročným plánom profesijného rozvoja.

 

Aktívna a konštruktívna spolupráca v inkluzívnom tíme.

 

September

 • Vypracovanie Plánu práce školskej psychologičky
 • Zosúladenie činnosti s členkami inkluzívneho tímu
 • Aktívna spolupráca so supervízorkou InT (inkluzívneho tímu) na Pláne práci InT
 • Aktívna spolupráca na Adaptačnom dni pre 1. ročníky
 • Účasť na vyučovaní- ostatné ročníky, spolupráca na aktivite InT „Prvý krok ku spolupráci“
 • Oboznámenie sa so Vzdelávacím programom školy
 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, študentmi a rodičmi
 • Konzultácie s výchovnou poradkyňou školy
 • Monitoring žiakov, u ktorých sú prejavy vykazujúce potrebu odbornej pomoci
 • Nadviazanie spolupráce s CPPPaP a CŠPPaP

 

Október

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, študentmi a rodičmi
 • Individuálne poradenstvo
 • Monitoring žiakov, u ktorých sú prejavy vykazujúce potrebu odbornej pomoci
 • Aktívna činnosť v triedach odvíjajúca sa od rámcového Plánu činnosti InT (pozn. nižšie)
 • Konzultácie s výchovnou poradkyňou školy
 • Štúdium odbornej literatúry

 

 

November

 

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, študentmi a rodičmi
 • Individuálne poradenstvo
 • Monitoring žiakov, u ktorých sú prejavy vykazujúce potrebu odbornej pomoci
 • Aktívna činnosť v triedach odvíjajúca sa od rámcového Plánu činnosti InT (pozn. nižšie)
 • Konzultácie s výchovnou poradkyňou školy

Štúdium odbornej literatúry

 

December

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, študentmi a rodičmi
 • Individuálne poradenstvo
 • Monitoring žiakov, u ktorých sú prejavy vykazujúce potrebu odbornej pomoci
 • Aktívna činnosť v triedach odvíjajúca sa od rámcového Plánu činnosti InT (pozn. nižšie)
 • Konzultácie s výchovnou poradkyňou školy

Štúdium odbornej literatúry

 

Január

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, študentmi a rodičmi
 • Individuálne poradenstvo
 • Monitoring žiakov, u ktorých sú prejavy vykazujúce potrebu odbornej pomoci
 • Aktívna činnosť v triedach odvíjajúca sa od rámcového Plánu činnosti InT (pozn. nižšie)
 • Konzultácie s výchovnou poradkyňou školy

Štúdium odbornej literatúry

 

Február

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, študentmi a rodičmi
 • Individuálne poradenstvo
 • Monitoring žiakov, u ktorých sú prejavy vykazujúce potrebu odbornej pomoci
 • Aktívna činnosť v triedach odvíjajúca sa od rámcového Plánu činnosti InT (pozn. nižšie)
 • Konzultácie s výchovnou poradkyňou školy

Štúdium odbornej literatúry

 

Marec

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, študentmi a rodičmi
 • Individuálne poradenstvo
 • Monitoring žiakov, u ktorých sú prejavy vykazujúce potrebu odbornej pomoci
 • Aktívna činnosť v triedach odvíjajúca sa od rámcového Plánu činnosti InT (pozn. nižšie)
 • Konzultácie s výchovnou poradkyňou školy

Štúdium odbornej literatúry

 

Apríl

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, študentmi a rodičmi
 • Individuálne poradenstvo
 • Monitoring žiakov, u ktorých sú prejavy vykazujúce potrebu odbornej pomoci
 • Aktívna činnosť v triedach odvíjajúca sa od rámcového Plánu činnosti InT (pozn. nižšie)
 • Konzultácie s výchovnou poradkyňou školy

Štúdium odbornej literatúry

 

Máj

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, študentmi a rodičmi
 • Individuálne poradenstvo
 • Monitoring žiakov, u ktorých sú prejavy vykazujúce potrebu odbornej pomoci
 • Aktívna činnosť v triedach odvíjajúca sa od rámcového Plánu činnosti InT (pozn. nižšie)
 • Konzultácie s výchovnou poradkyňou školy

Štúdium odbornej literatúry

 

Jún

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, študentmi a rodičmi
 • Individuálne poradenstvo
 • Monitoring žiakov, u ktorých sú prejavy vykazujúce potrebu odbornej pomoci
 • Aktívna činnosť v triedach odvíjajúca sa od rámcového Plánu činnosti InT (pozn. nižšie)
 • Konzultácie s výchovnou poradkyňou školy

Štúdium odbornej literatúry

 

pozn. :

 

Rámcový plán činnosti InT je dokument vypracovaný supervízorkou InT Mgr. J. Hodrušskou v spolupráci s jeho členkami- špeciálnou pedagogičkou Mgr.I. Vincze a školskou psychologičkou Mgr. K. Martiškovou.

Obsahuje tzv. „balíčky aktivít“ zamerané na potreby žiakov v oblastiach prevencie, poradenstva či priamej intervencie. Jednotlivé balíčky aktivít sa odvíjajú od vstupnej skupinovej aktivity InT „Prvý krok ku spolupráci“ (sept. 2020). Počas tejto aktivity bol žiakom prezentovaný dotazník vypracovaný a následne vyhodnotený supervízorkou InT Mgr. Hodrušskou. Po spracovaní výsledkov sa vyselektujú oblasti pôsobenia InT, ktoré sú v jednotlivých triedach objektívne považované za problémové (prvky extrémizmu, vzťahové problémy, sociálne konflikty, šikana/kyberšikana a pod.)

 

Forma práce, pôsobenie InT a nutná prítomnosť jeho členiek v jednotlivých triedach závisí od problémovej oblasti. Predpokladaná frekvencia stretnutí je 1krát/mesiac, príp. podľa potreby.

 

 

 V Leviciach dňa 18.09.2020               Vypracovala: Mgr. Kristína Martišková, šk. psychologička