Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Školský špeciálny pedagóg

 

Plán práce školskej špeciálnej pedagogičky

 

 

Školský rok 2020/2021

Konzultačné hodiny:                                   Pondelok        7:30 – 12:30

                                                                       Štvrtok           7:30 – 12:30

                                                          

Náplň práce a hlavné kompetencie školskej špeciálnej pedagogičky (ŠŠP)

 

- podieľam sa na vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov pre študentov;

- predkladám návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so študentmi, ktorí sú individuálne začlenení a majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby;

- vediem dokumentáciu o individuálne začlenených žiakoch;

- spolupracujem s poradenskými zariadeniami ako CPPPaP, SCŠPP, CŠPP v Leviciach a okolí a ostatnými odborníkmi;

- som súčasťou inkluzívneho tímu a úzko spolupracujem so školským psychológom (Mgr. K. Martišková) a sociálnym pedagógom (Mgr. J. Hodrušská) i výchovným poradcom (PaedDr. M.  Olleríny Dobrotková),

- sprostredkovávam informácie a styk s poradenskými zariadeniami;

- poskytujem odborné konzultácie, poradenstvo a metodickú pomoc pedagógom;

- podieľam sa na riešení problémových situácií individuálne začlenených študentov;

- poskytujem konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom/rodičom v nadväznosti na individuálny vzdelávací program študenta,

- poskytujem individuálny špeciálno-pedagogický servis samotným študentom;

- zúčastňujem sa edukačného procesu individuálne začlenených žiakov v jednotlivých triedach.

 

 

 

Plán výkonu činností ŠŠP

 

- Ustanovenie konzultačných hodín ŠŠP pre študentov, zákonných zástupcov/rodičov a pedagógov školy.

- Vypracovanie plánu práce školskej špeciálnej pedagogičky (ďalej ŠŠP).

- Priama činnosť inkluzívneho tímu v triedach.

- Ostatná činnosť, aktivity a spolupráca s členkami ikluzívneho tímu.

- Konzultačná činnosť s vedením školy.

- Pravidelné konzultácie s členmi inkluzívneho tímu (ŠP, SP, VP).

- Štúdium odbornej literatúry a aktuálnej legislatívy.

- Spolupráca so základným školami.

- Konzultácie s rodičmi žiakov prvých ročníkov.

- Príprava podkladov pre Eduzber a RIS.

- Usmernenie študentov – maturantov (úľavy pri maturitných skúškach, posudky, podávanie žiadostí).

- Predloženie špeciálno-pedagogických posudkov a žiadostí žiakov maturitných ročníkov v školskom roku 2020/2021 vedeniu školy.

- Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb zákonným zástupcom/rodičom resp. študentom k maturitám.

- Vedenie a aktualizácia dokumentácie integrovaných študentov nielen na začiatku, ale i počas celého školského roka.

- Vedenie a dopĺňanie dokumentácie nových študentov,

- Vypracovanie a zaslanie informačného listu rodičom budúcich žiakov našej školy, ktorí sú integrovaní na ZŠ.

- Vypracovanie štvrťročných hodnotení prospechu individuálne začlenených žiakov (súčasť IVP).

- Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb zákonným zástupcom/rodičom počas celého školského roka.

- Individuálna práca so študentmi – konzultácie, pomoc pri riešení problémov vo vzdelávaní, úprava IVP podľa potreby.

- Konzultácie s triednymi učiteľmi.

- Spoluúčasť na aktivitách realizovaných inkluzívnym tímom.

- Počas školského roka pravidelné (prevažne individuálne) konzultácie s pedagógmi školy.

- Štúdium odbornej literatúry, legislatívy, aktuálnych zmien a noviniek v oblasti špeciálneho školstva i edukácie.

- Zhodnotenie a vypracovanie správ o pracovnej činnosti ŠŠP za jednotlivé štvrťroky šk. roka 2020/21.

- Účasť na zasadnutiach pedagogickej rady počas šk. roka 2020/21,

- Účasť na vyučovacích hodinách v triedach, v ktorých sú individuálne začlenení študenti.

- Riešenie vzniknutých problémov v rámci edukačného procesu v súvislosti s IVP.

- Usmernenie študentov tretích ročníkov (úľavy pri záverečných skúškach, posudky, podávanie žiadostí).

- Predloženie špeciálno-pedagogických posudkov a žiadostí žiakov tretích ročníkov (ZS) v školskom roku 2020/2021 vedeniu školy.

- Vypracovanie koncoročnej hodnotiacej správy o činnosti ŠŠP.

 

 

Levice, 20. september 2020

Mgr. et Mgr. Ivana Vincze 

Školská špeciálna pedagogička