Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Výchovný poradca

Plán práce výchovného poradcu vychádza z hlavných úloh SOŠ techniky a služieb pre školský rok 2020/2021, z dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021 a je v súlade s vyhláškou MŠ SR o výchovnom poradenstve.

 

Miesto výchovného poradcu vo výchovno-vzdelávacom procese

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy a vzdelávania.

Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiakov.

Za plnenie úloh  zodpovedá riaditeľke školy. Venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so ZPS, nadaným a talentovaným žiakom. Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o osobitostiach štúdia na strednej škole. Pri vykonávaní činnosti sa riadi metodickými materiálmi vydanými MŠVVaŠ SR.

 

Poradenská činnosť je nasmerovaná k:

ŽIAKOM:

 • monitorovanie výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov,
 • konzultácie  pri riešení výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov,
 • vlastné individuálne pôsobenie na problémových žiakov,
 • zabezpečenie osvetovo-preventívnych aktivít,
 • starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov,
 • prevencia výchovných problémov.

 

TRIEDNYM A OSTATNÝM UČITEĽOM:

 • individuálna poradenská činnosť, 
 • usmerňovanie TU pri práci s jednotlivými žiakmi, triedou, pri vypracovávaní návrhov na odstránení problémov,
 • spolupráca s TU a ostatnými pedagogickými zamestnancami pri práci so žiakmi s ŠVVP,
 • zabezpečenie spolupráce s inštitúciami, ktoré participujú na riešení problémov, spolupráca pri riešení konfliktných alebo iných mimoriadnych situácií v triede,
 • pomoc pri príprave výchovných besied so žiakmi,
 • zabezpečenie spolupráce s vyučujúcimi na kariérnych pozíciách (koordinátormi).

RODIČOM,ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM ŽIAKOV:

 • sprostredkovanie poradenských služieb (na požiadanie rodičov) a individuálnych konzultácií,
 • informovanie rodičovskej rady o aktuálnych problémoch.

 

PEDAGOGICKÝM A ODBORNÝM ZAMESTNANCOM ŠKOLY – školskému špeciálnemu pedagógovi, školskému psychológovi, sociálnemu pedagógovi:

 • v úzkej spolupráci s nimi sa podieľať na dotváraní inkluzívneho tímu a spolupracovať pri realizovaných aktivitách.

 

RIADITEĽKE ŠKOLY:

 • štúdium a rozbor materiálov z pedagogického a psychologického hľadiska pre prípravu odporúčaní k plánu práce školy, k poradám s triednymi učiteľmi, k jednaniu pedagogickej rady, k práci predmetových a iných komisií,
 • prejednávanie priestupkov na základe pohovor so žiakmi a rodičmi,
 • k organizácii ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výchovného poradenstva,
 • k riešeniu rôznych konfliktov v triedach,
 • dokumentácia VP a poskytovanie informácií o žiakoch, možnosti využívania služieb PPP a ďalších inštitúcií,
 • spolupracovať pri zabezpečovaní náborových a prezentačných aktivít školy,
 • spolupráca s ÚPSVaR pri organizovaní besied, zisťovaní aktuálneho stavu nezamestnanosti, monitorovanie situácie na trhu práce,
 • spolupracovať pri organizovaní výchovných koncertov.

 

CENTRU PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE:

 • organizačne pripraviť odborné vyšetrenia,
 •  konzultovať závery a odporúčania z vyšetrení u žiakov s osobitnými potrebami,
 • zúčastňovať sa na odborných seminároch.

 

 

 

 

Hlavné úlohy výchovného poradcu vo výchovno-vzdelávacom procese

⁎    Usmerňovať a koordinovať výchovno-poradenskú a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov pri sledovaní a hodnotení vývinu žiakov, pri utváraní podmienok pre zdravý psychický a sociálny vývin v procese výchovy a vzdelávania v škole.

⁎    V spolupráci s triednymi učiteľmi venovať starostlivosť žiakom so špeciálnymi schopnosťami a potrebami.

⁎    Sledovať prípady záškoláctva, neospravedlnenej absencie a disciplinárnych problémov.

⁎    Osobitnú pozornosť venovať žiakom 1. ročníka z pohľadu ich adaptácie na stredoškolské štúdium.

⁎    Venovať pozornosť žiakom zo sociálne nevýhodného prostredia a slabo prospievajúcim.

⁎    Poskytovať individuálne konzultácie žiakom, ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov.

⁎    Zabezpečovať besedy, prednášky a návštevy filmových a divadelných predstavení, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom, týkajúcim sa problémov dospievania a výchovy k manželstvu a rodičovstvu (v spolupráci s vyučujúcimi a triednymi učiteľmi) a v súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi realizovať besedy.

⁎    Spolupracovať s riaditeľom školy, zástupcom riaditeľa, s koordinátorom protidrogovej prevencie.

 

 

ČASOVO-TEMATICKÝ ROZPIS ČINNOSTÍ VÝCHOVNÉHO PORADCU

 

September 2020

 • vypracovanie plánu práce výchovného poradcu
 • zavedenie konzultačných hodín
 • zahájenie spolupráce s odbornými zamestnancami a školskou špeciálnou pedagogičkou
 • monitorovanie výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov
 • monitorovanie správania žiakov
 • riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z porušenia školského poriadku
 • spolupráca s koordinátorkou prevencie, koordinátorkou ľudských práv a výchove k rodičovstvu

 

Október 2020

 • inovovanie nástenky výchovného poradcu
 • Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia 2020
 • monitorovanie výchovno-vyučovacích potrieb žiakov najmä 1. ročníkov a ich začlenenie do kolektívu žiakov školy,
 • konzultácie s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi daných žiakov
 • konzultácie so žiakmi
 • konzultácie s rodičmi 
 • riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z porušenia školského poriadku

 

November 2020

 • vypracovanie hodnotiacej správy o činnosti výchovného poradcu za prvý štvrťrok aktuálneho školského roka
 • spolupráca s inkluzívnym tímom pri monitorovaní výsledkov žiakov v prvom štvrťroku aktuálneho školského roka
 • spolupráca s triednymi a ostatnými učiteľmi pri hodnotení žiakov v prvom štvrťroku aktuálneho školského roka
 • riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z porušenia školského poriadku
 • spolupráca s koordinátorkou prevencie, koordinátorkou ľudských práv a výchove k rodičovstvu

 

December 2020

 • náborové aktivity (DOD, nábory na ZŠ)
 • konzultácie s triednymi učiteľmi o aktuálnej situácii v triedach (dochádzka, správanie žiakov, vzťahy v kolektíve)
 • konzultácie so žiakmi podľa aktuálnej klímy v triedach
 • riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z porušenia školského poriadku
 • spolupráca s koordinátorkou prevencie, koordinátorkou ľudských práv a výchove k rodičovstvu

 

Január 2021

 • konzultačná a poradenská činnosť pre žiakov, zákonných zástupcov, pedagógov
 • monitorovanie výsledkov žiakov v prvom polroku aktuálneho školského roka
 • úzka spolupráca s inkluzívnym tímom
 • riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z porušenia školského poriadku
 • spolupráca s koordinátorkou prevencie, koordinátorkou ľudských práv a výchove k rodičovstvu
 • vypracovanie hodnotiacej správy o činnosti výchovného poradcu za prvý polrok aktuálneho školského roka

 

Február 2021

 • pohovory so žiakmi a rodičmi  pri slabých študijných výsledkoch za 1. polrok aktuálneho školského roka a hľadanie možností  zlepšenia výsledkov
 • spolupráca s inkluzívnym tímom, triednymi učiteľmi a vyučujúcimi
 • riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z porušenia školského poriadku

 

Marec 2021

 • spolupráca s inkluzívnym tímom pri aktivitách na odbúranie stresu najmä u žiakov končiacich ročníkov pred EČ MS
 • konzultácie s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi daných žiakov
 • konzultácie so žiakmi a zákonnými zástupcami žiakov
 • riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z porušenia školského poriadku

 

Apríl 2021

 • spolupráca s inkluzívnym tímom, triednymi učiteľmi a ostatnými učiteľmi k evidencii výchovno-vyučovacích výsledkov slabšie prospievajúcich žiakov po klasifikácii za tretí štvrťrok aktuálneho školského roka
 • vypracovanie hodnotiacej správy o činnosti výchovného poradcu za tretí štvrťrok aktuálneho školského roka
 • riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z porušenia školského poriadku

 

Máj 2021

 • spolupráca pri príprave a zabezpečení maturitnej skúšky
 • spolupráca s inkluzívnym tímom pri aktivitách na odbúranie stresu najmä u žiakov končiacich ročníkov pred MS
 • konzultácie s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi daných žiakov
 • konzultácie so žiakmi a zákonnými zástupcami žiakov
 • riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z porušenia školského poriadku

 

Jún 2021

 • vypracovanie hodnotiacej správy o činnosti výchovného poradcu za druhý polrok aktuálneho školského roka
 • príprava plánu práce výchovného poradcu na nasledujúci školský rok
 • spolupráca s triednymi a ostatnými učiteľmi pri záverečných hodnoteniach žiakov
 • riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z porušovania školského poriadku
 • zhodnotenie prínosu výchovného poradcu pre výchovno-vzdelávací proces.

 

 

 

Konzultačné hodiny

utorok: 13:00 – 14:00 (prípadne po dohovore) pre zákonných zástupcov

streda:  13:00 – 14:00 pre žiakov

kontakty:

email: Michaela.Olleriny@sosts-levice.sk

 

tel. č.: 036/6312510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: PaedDr. M. Olleríny Dobrotková

výchovná poradkyňa