Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Skúška ETS §21

Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

Organizácia skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

 

na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

 

v rozsahu študijného odboru:  3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií.

 

 

Overením odbornej spôsobilosti je preukázanie vedomostí,  zručností a schopností v oblasti:

 1. všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení elektrických,
 2. zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom,
 3. postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

 

 

Overovanie odbornej spôsobilosti §21 sa uskutoční dňa 26.05.2022 o 8.00 v spoločenskej miestnosti.

 

 

 

Časový harmonogram skúšky na overenie odbornej spôsobilosti:

 

8.00 – 8.10     Otvorenie a organizačné pokyny

8.10 – 8.40     Písomný test

8.40 – 9.00     Vyhodnotenie výsledkov testovania

9.00 – 10.00   Ústna odpoveď

10.10              Vyhlásenie výsledkov

 

 

Úspešným žiakom bude vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa §21 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z. z v znení neskorších predpisov dňa 27.5.2022.

 

 

 

V Leviciach 02.05.2022

 

 

Ing. Eva Sleziaková

riaditeľka školy

 

 

 

 

Zoznam prihlásených uchádzačov:

 

 1. Ladislav Cibulya
 2. Samuel Hugo Havran
 3. Martin Ivan
 4. Richard Kajtor
 5. Patrik Konopka
 6. Kevin Pečérke
 7. Tomáš Sarňák
 8. Lukáš Tamáš
 9. Adam Vyhlídal

 


 

Organizácia skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

 

na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

 

v rozsahu učebného odboru:  2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika.

 

Overením odbornej spôsobilosti je preukázanie vedomostí,  zručností a schopností v oblasti:

 1. všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení elektrických,
 2. zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom,
 3. postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

 

 

Overovanie odbornej spôsobilosti §21 sa uskutoční dňa 24.06.2022 o 10.30 hod. odbornej elektrotechnickej učebni  č. 113.

 

 

 

Časový harmonogram skúšky na overenie odbornej spôsobilosti:

 

 

10.30 – 10.40     Otvorenie a organizačné pokyny

10.40 – 11.20     Písomný test

11.20 – 11.40     Vyhodnotenie výsledkov testovania

11.40 – 12.10     Ústna odpoveď

12.15                  Vyhlásenie výsledkov

 

 

Úspešným žiakom bude vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa §21 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z. z v znení neskorších predpisov dňa 28.6.2022.

 

 

 

V Leviciach 02.05.2022

 

 

Ing. Eva Sleziaková

riaditeľka školy

 

 

 

 

Zoznam prihlásených uchádzačov:

 

 1. Jakub Kasan
 2. Samuel Senci
 3. Zdenko Šmikniar
 4. Matej Treiter
 5. Martin Vajda
 6. Roman Novák