Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Záverečná skúška

Organizačné pokyny

 

Organizačné zabezpečenie

ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY v MIMORIADNOM SKÚŠOBNOM OBDOBÍ 2022

 

Predkladá: PaedDr. Žaneta Juríková

zástupkyňa RŠ pre PV

 

Levice, 29. august 2022

 

Schválila: Ing. Eva Sleziaková

riaditeľka školy

 

Organizačné pokyny k zabezpečeniu praktickej a ústnej časti

záverečnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období za šk. rok 2021/22

 

 

            Záverečná skúška sa bude konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR  č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov a podľa Organizačných pokynov k záverečným skúškam 2022 vydaných Regionálnym úradom školskej správy v Nitre a Usmernenia k termínom konania, organizácii a hodnotenia záverečnej skúšky v šk. roku 2021/2022 vydaného MŠVVŠ SR.

 

2488 H       mechanik špecialista automobilovej výroby

 

Záverečná skúška (ZS) sa uskutoční v termíne:

21.09. – 22.09. 2022                           praktická časť

23.09. 2022                                         ústna  časť

 

  1. K záverečnej skúške pristupuje žiak III.A, ktorý úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu mechanik špecialista automobilovej výroby.
  2. K ZS  žiak pristupuje podľa Harmonogramu záverečnej skúšky schváleného riaditeľkou školy.
  3. Na praktickú časť žiak nastupuje podľa Harmonogramu tak, aby v čase otvorenia praktickej časti na zmluvnom pracovisku zamestnávateľa bol nastúpený v čistom pracovnom oblečení a s predpísanými pracovnými a ochrannými pomôckami. Svoju totožnosť preukazuje identifikačnou kartou.
  4. Na ústnu časť žiak pristupuje riadne upravený. Svoju totožnosť preukazuje identifikačnou kartou. So sebou si prinesie písacie potreby.
  5. Počas ZS sa riadi pokynmi skúšobnej komisie, dodržiava určený nástup a  časový limit pre jednotlivé časti ZS.
  6. Vyradenie absolventa s odovzdaním výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške sa bude konať dňa 23. 09. 2022  o 10.00 hod. v spoločenskej miestnosti.   

 

Prílohy:

Príloha č.1 _ ZS_ŠSV_ ZF_servis

Príloha č.2 _ ústna časť

 

1. Praktická časť záverečnej skúšky ŠSV mimoriadne obdobie - zmluvné pracovisko zamestnávateľa ZF Slovakia, a.s., servisy

 

Učebný odbor:            2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

Termín:                        21.09. – 22. 09. 2022,

Miesto konania:           zmluvné pracovisko zamestnávateľa

 

 

Čas trvania:

21. 09. 2022    od 08:00 do 13:00       5 hod.,   výrobný závod PP Géňa ZF Slovakia, a.s.

22. 09. 2022    od 08:00 do 13:00       5 hod.,   Autoservis Supreme service, Železničná, Levice

 

 

21. 09. 2022 (streda)

 

Miesto konania:

 

Zmluvné pracovisko zamestnávateľa                                      Zoznam žiakov (1)

 

výrobný závod PP Géňa ZF Slovakia, a.s. Levice 1. Dávid Tiszavölgyi

 

Časový harmonogram:

07:30   nástup žiaka vo výrobnom závode PP Géňa Levice, prezlečenie sa do pracovného odevu a obuvi  

08:00   otvorenie ZS, žrebovanie témy, organizačné pokyny

08:10   presun žiaka na pracoviská vo výrobnom závode PP Géňa - predmontáž

08:20 – 12:00  výrobný závod PP Géňa Levice, pracoviská predmontáže

12:00 – 12:30  prestávka na obed

12:30   zhodnotenie priebehu ZS v školiacom pracovisku Levitex

13:00   ukončenie ZS

 

22. 09. 2022 (štvrtok)

 

Miesto konania:

Zmluvné pracovisko zamestnávateľa                                      Zoznam žiakov (1)

Autoservis Supreme service, Železničná Levice                  1. Dávid Tiszavölgyi

                                                                                                 

Časový harmonogram:

07:30   nástup žiakov v autoservise, prezlečenie sa do pracovného odevu a obuvi  

08:00   otvorenie ZS, žrebovanie tém, organizačné pokyny

08:10 – 12:30  záverečná skúška

12:30   vyhodnotenie úlohy

13:00   ukončenie ZS

 

Príloha č.2 _ ústna časť ZS

 

Časový harmonogram ÚČ ZS

 

Učebný odbor:            2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

Termín:                        23. 09. 2022

Miesto konania:           odborná MŠAV učebňa

Čas trvania:                 08:00 do 08:30

 

 

P.č.

Meno žiaka

trieda

príprava

odpoveď

 

DSV_ZF – 7 žiakov

 

1.

Dávid Tiszavölgyi

3.A

8:00

8:15

8:15

8:30