Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Sociálny pedagóg

Nadpis

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 

934 01, Levice

 

 

 

Plán sociálneho pedagóga

 

 

 

 

Školský rok 2020/2021

 

 

 

Mgr. Jana Hodrušská

 

 

 

 

Plán sociálneho pedagóga

Školský rok: 2020/2021

Sociálny pedagóg: Mgr. Jana Hodrušská

Cieľom sociálneho pedagóga je sociálno – predagogická prevencia, ktorá predstavuje koncepčné, zámerné, cieľavedomé plánovité a systematické pôsobenie na potencionálne alebo reálne príčiny sociálno – výchovných problémov, porúch správania, sociálno  - patologických javov s cieľom odstrániť ich alebo sčasti eliminovať prípadne obmedziť ich negatívne symptómy a vytvárať priaznivé prospoločenské podmienky pre biologicko-psychologicko-sociálny vývin jedinca.

 

Úlohy sociálneho pedagóga:

 V škole spolupracuje s pedagogickými zamestnancami, školským špeciálnym pedagógom, školským psychológom. Hlavnou činnosťou je spolupráca so žiakmi a ich rodičmi (zákonnými zástupcami). Sociálny pedagóg je prvou pomocou pre dieťa v škole, keď sa objaví problém. Rieši problémy výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu. Konzultuje a intenzívne spolupracuje s vedením školy pri riešení sociálno- výchovných problémov ako sú záškoláctvo, agresivita, šikanovanie a pod. Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu. Pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine.

Pri intervencii bude ústrednou úlohou včas a efektívne zasiahnuť v spolupráci s pedagógom, zákonným zástupcom, prípadne inštitúciou, ktorá môže byť v danej situácii nápomocná.

Aktivity sociálneho pedagóga

V rámci preventívnej činnosti sociálny pedagóg vypracuje plán preventívnych aktivít na jeden školský rok. Realizuje ich v triedach počas spoločných hodín. Tieto aktivity organizuje aj v rámci mimoškolskej činnosti v spolupráci s inými špecializovanými odborníkmi ak si to vyžaduje téma.

Pri bezkontaktnej prevencii vydáva informačný materiál slúžiaci pre rodičov a učiteľov stará sa o nástenky, kde podáva relevantné informácie pre žiakov. V rámci vyhľadávacej činnosti sa zameriava hlavne na preskúmanie podnetov, monitoring žiakov so zníženými známkami zo správania, žiakov s pokarhaním, žiakov podozrivých zo záškoláctva, žiakov s problémami v správaní, sociálne zanedbaných žiakov.

V otázkach vyhľadávania organizuje vyhodnocuje prieskumné metódy na zistenie napríklad šikanovania, rasizmu, ponižovania a pod.

V intervencii sú aktivity nasmerované hlavne na zásah proti šikanovaniu, agresii, záškoláctva, požívania omamných a psychotropných látok a pod.

 

 

 

 

 

 

Plán činnosti na prvý polrok školského roka 2020/2021

 • Diagnostika sociálneho prostredia tried,
 • Spoločné hodiny s pedagógmi,
 • Podpora žiakov vyžadujúcich si osobitnú pozornosť,
 • Zavedenie schránky dôvery s následnou možnosťou reakcie,
 • Tvorba tematických násteniek podporujúcich informovanosť o problematike,
 • Tvorba letákov pre rodičov a žiakov,
 • Účasť na pedagogických poradách, informovanie pedagógov,
 • Tvorba dotazníkov ohľadom skúmania klímy v škole,
 • Vyhodnotenie zberu dát a následné vyhodnotenie týchto dát a rozposlanie ich triednym učiteľom,
 • Supervízne sedenia s triednymi učiteľmi a poskytnutie im podporu a možnosti riešenia ak nastane problém v triede,
 • Vytvorenie individuálneho plánu pre jednotlivé triedy, podľa ktorých budú vytvorené témy na spoločné hodiny podľa výsledkov v dotazníku,
 • Prieskumné, vyhľadávacie a mapovacie činnosti,
 • Tvorba siete kontaktov s poradenskými zariadeniami,
 • Prezentačná činnosť,
 • Školské a mimoškolské aktivity,
 • Podpora záujmovej činnosti žiakov,
 • Evidencia prípadov intervencie žiakov,
 • Účasť na metodických školeniach,
 • Konzultácie s rodičmi, žiakmi, pedagógmi,
 • Poskytovanie špeciálneho individuálneho poradenstva rodičom a zákonným zástupcom žiakov,
 • Vedenie dokumentácie so žiakmi s problémami v správaní, zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • Podpora výchovy k plneniu školských povinností žiaka ohrozeného sociálnym vylúčením,
 • Pomoc pri riešení problémových situáciách rodinného prostredia,
 • Riešenie a diagnostika delikventného správania šikany, drogovej a inej závislosti a iných súvisiacich sociálno-patologických javov,
 • Prednáškové a voľnočasové aktivity, besedy,
 • Poskytovanie odborných konzultácií, poradenstvo, metodická pomoc a supervízia pedagogickým zamestnancom,
 • Štúdium odbornej literatúry a aktuálnej legislatívy,
 • Zhodnotenie a vypracovanie správ o pracovnej činnosti sociálneho pedagóga za prvý pol rok školského roka 2020/2021,
 • Plán preventívnych aktivít,
 • Organizácia preventívnych aktivít,

 

 

 

 

V Leviciach dňa 11.09.2020